Uznawanie kwalifikacji

W związku z Uchwałą nr 216/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2014 roku w sprawie ujednolicenia procedury poświadczenia deklaracji o dobrym zdrowiu pielęgniarki/położnej ubiegającej się o prawo wykonywania zawodu w Wielkiej Brytanii w/w deklarację poświadcza Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, po przedstawieniu przez pielęgniarkę/położną orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia potwierdzającego zdolność do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.
W związku z powyższym osoby zamierzające podjąć pracę w Wielkiej Brytanii, ubiegające się o wydanie zaświadczenia o uznaniu kwalifikacji zawodowych zobowiązane są do złożenia oprócz dokumentów wymienionych w druku wniosku również orzeczenia lekarskiego.