Uchwały 2012

Uchwała w sprawie Regulaminu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego.

Uchwała w sprawie Regulaminu Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego.

Uchwała w sprawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 8/VI/2011 ORPiP RP z dnia 29 września 2011 r. w sprawie powołania przewodniczących komisji problemowych i zespołów działających przy ORPiP RP.

Uchwała w sprawie powołania Zespołu Wizytującego oraz określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Uchwała w sprawie powołania Zespołu Wizytującego oraz określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Procedura przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.