Składki członkowskie i inne opłaty

Składka członkowska na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 11 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz. U. 2021 poz. 628) pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu.

Miesięczna wysokość składki członkowskiej od 1 lutego 2024 roku określona została Uchwałą Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. i przedstawia się następująco:

Pielęgniarka, położnaWysokość miesięcznej składki członkowskiej
Pielęgniarka, położna zatrudniona na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenie albo na podstawie stosunku służbowego,1% od wynagrodzenia zasadniczego brutto
Pielęgniarki, położne wykonujące zawód w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądźgrupowej praktyki zawodowej,0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał roku kalendarzowego od 01.02.2024 r. – 58,26 zł.
Pozostałe pielęgniarki, położne nie wykonujące zawodu , awpisane do rejestru orazwykonujące zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych,
Pielęgniarka, położna uzyskująca dochód jednocześnie z kilku źródeł,Składka członkowska z jednego źródła, w którym jej wysokość jest najwyższa
Pielęgniarki i położne, które posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne i równocześnie są zatrudnione zobowiązane są do odprowadzania składek członkowskich z dodatkowego źródła zatrudnienia (za wyjątkiem emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego).

1% od wysokości uzyskanych przychodów
 • Składka członkowska uiszczana jest na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której

członkiem jest dana pielęgniarka, położna,

 • Składki członkowskie są płatne miesięcznie, do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni,
 • Składki członkowskie przekazuje się na rachunek bankowy ogólny OIPiP w Płocku:

PKO BP 10 1020 3974 0000 5102 0255 1075

Nieuregulowanie przez pielęgniarkę/położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia okręgowa izbę do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia

1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz. U. z 2011, Nr 174, poz. 1038 ze zm.).

OSOBY ZWOLNIONE Z OPŁACANIA SKŁADEK

Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:

 • bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy);
 • które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie której są członkiem.
 • wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
 • przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
 • pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu.
 • będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu,
 • pobierających zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy.
 • niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.

OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ – RPWDL

Wysokość opłaty za wpis do rejestru pielęgniarki zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej – 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” tj. 149,00 zł.

Wysokość opłaty za zmianę wpisu w rejestrze – 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej, tj. 74,50 zł.

OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA

Wysokość opłaty za wpis oraz wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowego – 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, tj. 447,00 zł.

 • będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu,
 • pobierających zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy.
 • niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.

Elżbieta Tomaszewska

Skarbnik
ORPiP Regionu Płockiego