Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), informujemy, że:

I. Współadministratorzy danych

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
1. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 1, 09-402 Płock, NIP: 7742294070 REGON: 610204733, tel. 24 264 48 33 (dalej jako: „OIPIP RP”),
2. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Pory 78 ok. 10 02-757 Warszawa, NIP: 526-10-32-094 REGON: 010001339, tel. 22 327 61 61 („NIPiP”).

II. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe będą przetwarzane przez OIPIP RP oraz NIPIP w następujących celach:
1. Komunikacji z członkiem samorządu pielęgniarek i położnych (e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji), wysyłania newsletter-a NIPiP oraz biuletynu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz innych informacji i materiałów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
2. Do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na OIPiP RP oraz NIPiP polegającego na wykonywaniu zadań samorządu pielęgniarek i położnych na obszarze działania OIPIP RP, w szczególności: stwierdzeniu/przyznaniu dla Pani/Pana prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu, prowadzeniu przez ORPiP RP rejestru pielęgniarek i rejestru położnych, prowadzeniu    przez NRPiP Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, wydawaniu zaświadczeń, prowadzeniu postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
3. Organizacji krajowych i okręgowych zjazdów pielęgniarek i położnych, naczelnych i okręgowych rad, posiedzeń komisji/zespołów roboczych działających przy NRPiP, komisji/zespołów/rad powołanych przez organy administracji publicznej, Rady programowej Magazynu Pielęgniarki i Położnej, przyznawania odznaczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
4. Do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
5. Dokumentowania przez OIPIP RP obowiązku aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne z obszaru działania OIPIP RP zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej w ramach doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

III. Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez OIPiP RP oraz NIPiP podmiotom i organom, którym OIPiP RP oraz NIPiP są zobowiązane lub upoważnione udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od OIPiP RP i NIPiP danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa m.in.:
1. Władzom, organom lub organizacjom państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacje niezbędne do uznania kwalifikacji oraz do celów świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej.
2. Do systemu informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
3. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych udostępnia informacje, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.     U. z 2018 r. poz. 123 ze zm.) w ramach informacji publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz.     1764 oraz z 2017 r. poz. 933).
4. Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Kancelarii Sejmu RP, Kancelarii Senatu RP, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz podmiotom realizującym usługi hotelarskie/konferencyjne.
5. Podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora OIPIP RP lub NIPIP.

IV. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana danych nie przekazujemy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
1. 15 lat od dnia wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu.
2. W przypadku adresu e-mail, numeru telefonu do 15 lat od dnia wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu bądź wcześniej w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie adresu e-mail oraz numeru telefonu.

VI. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez OIPiP RP Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu, na zasadach i w przypadkach określonych w Rozporządzeniu prawo do:
1. Dostępu do danych osobowych.
2. Sprostowania danych osobowych.
3. Usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), co w przypadku adresu e-mail i numeru telefonu nie podlega ograniczeniom.
4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
5. Przenoszenia danych.
6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Cofnięcia zgody na przetwarzanie adresu e-mail oraz telefonów w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

VII. Wymóg podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest konieczne do realizacji zadań samorządu pielęgniarek i położnych na obszarze działania OIPiP RP, w szczególności do:
1. Stwierdzenia/przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego, ograniczonego prawa wykonywania zawodu.
2. Dokonania wpisu i aktualizacji danych w okręgowym rejestrze pielęgniarek/położnych.
3. Wydawanie zaświadczeń.
4. Przyjmowania oświadczeń od Pani/Pana.
5. Prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej.
W przypadku numeru telefonu i adresu e-mail podanie tych danych jest dobrowolne i nie wpływa na wykonanie pozostałych celów przetwarzania. Nie podanie jednak tych danych, skutkuje nie możliwością kontaktowania się z Panem/Panią, wysyłania do Pani/Pana newsletter-a NIPIP ani biuletynów i innych informacji i materiałów przesyłanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

IX. Inspektor Ochrony Danych

W NIPiP powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony     Danych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa, adres e-mail: iod@nipip.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej NIPiP w zakładce „RODO”.

W OIPiP RP powołany został Inspektor Ochrony Danych. Inspektor Ochrony  Danych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego Plac Dąbrowskiego 1, 09-402 Płock, adres e-mail: iod@oipip.org.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej OIPiP RP w zakładce „RODO” oraz w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego.